Hírlevél:   
  
align=center
border=0Fülvájó
Beharangozók, hírek
Életrajzok
Interjúk, riportok
Esszék, tanulmányok
Együttesek
Kritika
align=center
border=0Dübörgő
Beharangozók, ajánlók
Kritika
Együttesek
Interjúk, riportok
align=center
border=0Iskola a határon
Ottlik Géza
Esszék, élménybeszámolók
Olvas(s)atok, néz(z)etek
Interjúk, riportok
Hírek
irodalom_12_11_10_9
align=center
border=0Korboncnok
Kritika
Érdekességek
Interjúk, riportok
Életrajzok
Események
align=center
border=0Nyelvöltögető
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, események
Hírek, ajánlók
Nyelvében hal
align=center
border=0Nyitott könyv
Kritika
Életrajzok, mini biográfiák
Kiadók ajánlatából
Eladási listák, statisztikák
Interjúk, riportok
Hírek, események
align=center
border=0Színes papiruszok
Dekonstrukció
Eseménynaptár
Ajánló, hírek
Kalendárium
Más világ
Milyen lesz
Milyen volt
Kulturális hírek
align=center
border=0Tarsoly
Kritika
Esszék, tanulmányok
Interjúk, riportok
Előadások, események
align=center
border=0Vizuális kultúra
Film, fotó
Színház
Tánc
Képzőművészet
align=center
border=0Papiruszportál
Impresszum
Rólunk
Partnereink
Vendégkönyv
Támogatóink
Médiaajánlat
Letölthető bannereink


Polisz.hu online játék
buszbérlés, buszrendelés
fordítás, fordítóiroda
semen extender
Grafikai tervezés, egyedi programozás
tárhely és domainA nyelv problematikája Kosztolányi Dezső Esti Kornéljában I.

Szerző: Paksi László
2005. szeptember 27. 20.09

 „A nyelv valódi célja az, hogy a halhatatlanság elérésének útja legyen.”

De ki is valójában Esti Kornél? Kosztolányi nem hagy kételyeket, már az első fejezetben „leleplezi” főhősét. Ez a fejezet az 1933-as könyv legkésőbb, utólag készült darabja: 1933. április 9-én adta közre írója a Pesti Hírlapban. „Emlékezetem nem oly régi, mint barátságunk. Ennek kezdete még csecsemőkorom ősemberi homályába vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám.”

Az Esti-szövegek egységének problémája

Dolgozatunk elején fontos felvetni a kérdést: mennyire egységesek az Esti-novellák? Tudjuk, hogy a novellák nem egyszerre, nem szerves egészet alkotva keletkeztek. Nagy időt fognak át: a legkorábbi 1925-ből való, a legkésőbbiek az 1936-ban megjelent Tengerszem című kötetben láttak napvilágot. Szitár Katalin ezzel kapcsolatban megjegyzi: „A keletkezési időpontok »szóródása«, az egyes novellák megírásának tág időhatárai szinte eleve megkérdőjelezik a cikluson belüli tényleges tartalmi koherencia lehetőségét.”  Rónay László 20 évvel korábban hasonlóan vélekedett: „az is kétségtelen, hogy ez a tüneményes kötet végeredményben azért híjával van az összefogó egységnek”.  Szegedy-Maszák Mihály ennek ellenére úgy véli, hogy „az öntükröző jelleg, a szöveg belső ismétlődései biztosítják az  Esti Kornél egységét”.  A legújabb Kosztolányi-recepció egységes, összefüggő egészként tekinti az Esti Kornélt , melyet nem csupán a főszereplő személye kapcsol össze, hanem a novellákat át- és átszövő motívumrendszer is. Ezek közé tartozik az utazás – egészen a cél (?) eléréséig –, a nyelv és a szó motívuma. Ez utóbbiak problémájával kívánunk foglalkozni.

Kosztolányi vagy Esti?

Mielőtt rátérünk fő kérdésünkre, tisztázzunk még egy dolgot. Ki is az Esti-novellák szerzője? „1936 novemberében Kosztolányi meghalt. Kosztolányi? Vagy Esti Kornél?”  – teszi fel a kérdést Rónay György. Együtt éltek, együtt haltak meg.
De ki is valójában Esti Kornél? Kosztolányi nem hagy kételyeket, már az első fejezetben „leleplezi” főhősét. Ez a fejezet az 1933-as könyv legkésőbb, utólag készült darabja: 1933. április 9-én adta közre írója a Pesti Hírlapban. „Emlékezetem nem oly régi, mint barátságunk. Ennek kezdete még csecsemőkorom ősemberi homályába vész el. Mióta az eszem tudom, közel volt hozzám.”  Ösztöneink, hajlamaink valóban ősibbek még a tudatunknál is, és a ráeszmélés, a kilépés az „ősemberi homály”-ból egyben felfogható úgy is, hogy Esti nem más, mint Kosztolányi ösztön-énje. Ezt több, az Első fejezetben található kijelentés is megerősíteni látszik. Esti születésével kapcsolatban a következőket tudjuk meg: „mind a ketten egy évben és egy napon születtünk, sőt egy órában és egy percben is: 1885. március 29-én, virágvasárnap, hajnali pont hat órakor. Ez a titokzatos véletlen mélyen hatott rám. Megfogadtuk, hogy valamint egy napon és egy órában pillantottuk meg a világot, azonképpen egy napon és egy órában fogunk meghalni, egyikünk sem éli túl a másikat…” (17.). Esti ösztöneire hallgatva cselekszik, elveti a társadalmi normákat, és ugyanerre igyekszik rávenni Kosztolányit is. A bennünk lakó másik én, az ösztön-én elméletét látszik alátámasztani Kosztolányi következő mondata is: „Közel volt hozzám: illetve bennem volt; illetve én voltam.” (18.) És még egy e mellett szóló érv: Kosztolányiné a férjéről írt életrajzi regényében így mutatja be Estit: „Ez az alak, az ő másik énje, az ő érzelmes és polgári énjének csúfondáros és korlátlan mása, aki kimondja és főképpen megteszi mindazt, amit ő szeretne, a tizenkilencedik századvég regényesen szabad életét éli Kosztolányi Dezső helyett, aki csak ül az íróasztalnál, és dolgozik, dolgozik, végzi mindennapi robotját a háború utáni társadalom, a pénzkeresés s a családi élet jármába törve.” 
Palkó Gábor azonban megkérdőjelezi a fentebb említetteket: „nagyon kérdéses, hogy a két hasonmás mennyiben tekinthető komplementer, vágyott és valóságos, tudatos és tudat alatti párosnak.”  Majd megjegyzi még, hogy „úgy tűnik az egyes történetek Esti Kornéljai nem eredményeznek egységes individuumot.”

A szerzőség és az írás kérdése

Mind az elbeszélő, mind pedig a címszereplő író. Ennek következtében az Esti-ciklus a szövegen  belüli szövegekre utal a leggyakrabban. „Az I. fejezetben az elbeszélő és a címszereplő arról a megírandó közös könyvről társalog, amelyet az olvasó már kész termékként tart a kezében. A fiumei utazáskor Esti latin szerzőket idéz és prózaverset rögtönöz a tengerhez. Az V. fejezet Sárkányt, a XV. Esti Kornélt ábrázolja versírás közben. „Esti akkor löki be Elingert a vízbe, midőn az versét akarja fölolvasni, egy másik rész pedig azt a vitát jeleníti meg, amelyet Esti egy általa nem olvasott regényről folytat.” 
Esti már az elején kijelenti, hogy a létrehozandó műben nem íróként, hanem hősként kíván közreműködni. „Talán jegyezd te. Te tedd rá a nevedet. Viszont az én nevem legyen a cím. A címet nagyobb betűvel nyomtatják” – mondja Esti. (26.) De Esti ezt nem egyszerűen hiúsági kérdésnek tekinti (ti. hogy nagyobb betűvel szerepeljen neve), hanem ezzel magát mint a történetek főhősét, egyben elbeszélőjét határozza meg. Nem akar szerző lenni, noha maga is író. Ezt a tényleges szerzőséget azért adja fel, hogy így egyrészt főhősként, másrészt pedig mint tényleges szerző jelenjen meg. A történetek, melyeket elmesél – és amelyeket Kosztolányi rögzít –, fiktív történetek, legtöbbjük minden valóságalapot nélkülöz. Tényleges szerzőjük maga Esti, aki kitalálja és előadja őket.
A nyelv mindvégig fontos szerepet játszik Esti életében. Még nem jár iskolába sem, de már ír és olvas. A nyelvben játékot lát, melyet maguk a nyelvi szabályok hoznak létre és irányítanak. „Nemcsak mi gondolkozunk: a nyelv is gondolkozik”  – írja Kosztolányi. Esti kihasználja a nyelv játékosságát, és – akárcsak Kosztolányi – kulturális hagyatéknak tekinti, „mely az egyén véges létét mindkét irányban, a múlt és a jövő felé egyaránt meghosszabbítja.”  Esti a történetek során egyre jobban megerősödik abban a hitében, hogy a nyelv a tudat létezési formája , és nem (egyszerűen) a közlés eszköze.
Mielőtt továbbmennénk, nézzük meg, mit mond Esti Kornél a jó szóról: „A jó szó, melyet még nem valósítottak meg, minden szűz lehetőséget magába zár, és több, mint a jó tett, melynek kimenetele kétes, hatása vitás. Általában a szó mindig több, mint a tett.” (50.) A szó tehát önmagában hordozhat egy egész cselekvést, és történetisége (etimológiája) révén egy egész történetet is.
A fordítás nehézségei

Az Ötödik fejezetben Vándory V. Valér egy francia regényt fordít. Már a fiktív alkotó neve is  jelentést hordoz. Szitár Katalin megjegyzi, hogy „a fordító nevének alliteráló hangzása a cselekvésjegy ellentétességével együtt teremt komikus hatást: kiemeli a nyelv lehetőségeinek egyikét, a hangzás harmóniáját kiszolgáló név viselőjének a nyelvhez való közelségét, így mesterségének jellegét is.” 
A műben leírtakból arra következtethetünk, hogy a fordítás a megértés nélkül is véghezvihető, kivitelezhető. Ennek ugyan az az ára, hogy a fordító nem tesz eleget munkája kívánalmainak – kihagyja a fordítandó szöveg egy részét –, de Szitár Katalin szerint ezzel Vándory megjeleníti azt a gondolkodásmódot, mely tudatosítja, hogy a szó jelentése – a társadalmi normákhoz hasonlóan – megállapodás, konvenció függvénye. 
A „lefordíthatatlan” derechef kifejezés és az emiatt kihagyott bekezdés negatívan minősíti a fordító munkáját. A novellában ábrázolt probléma Kosztolányinál nem itt fordul elő először.  A derechef szó bármit jelenthet, ha hiányzik a már említett konvenció (a szótár). Ez eredményezheti azt, hogy teljesen elfogadható jelentésként jelenik meg mind a virágnév, mind a trágárság lehetősége. Ezáltal lehetővé válik, hogy az eredeti szöveg egy része – éppen a konvenció hiányában – kimarad a fordításból minden következmény és lelkiismeret-furdalás nélkül.
A Tizennegyedik fejezetben ismét hallunk egy történetet egy fordítóról, Gallusról. Ebben a novellában a fordítás hibái nem a hanyagságból, a szó jelentésének, referenciájának hiányzó ismeretéből fakad, hanem a fordító egy személyiségjegyére, betegségére enged következtetni. Megtudjuk róla, hogy kleptomániás, s a rendőrség lopásért lecsukja. Szabadulása után Esti szerez neki munkát: egy angol krimit kell lefordítania. Gallus „betegségéből” fakadóan a fordítás során is lop: „az angol eredetiből jogtalanul és illetéktelenül 1 579 251 font sterlinget tulajdonított el, 177 aranygyűrűt, 947 gyöngynyakéket…”. (222.) A fordító nem lop ténylegesen, hanem „csak” hibásan, hiányosan  fordítja le a művet.
A kiadó ebben a formában a fordítást hasznavehetetlennek ítéli. A novellából azonban nem derül ki, hogy az elkövetett fordítói „bakik” mennyiben változtatták meg – ha egyáltalán – az eredeti mű mondanivalóját, cselekményének kimenetelét.
Az elbeszélő nyitva hagyja az olvasóban esetlegesen felmerülő kérdést, hogy lényegesek-e ezek a dolgok. Fontos-e, hogy 36 vagy csak 12 ablaka van egy háznak? Kosztolányi a következőket írja a fordítás hűségének kérdéséről: „Ha elismerjük a műfordítás jogosultságát, akkor nem lehet a műfordítótól betű szerint való hűséget követelni, mert a betű szerint való hűség hűtlenség.”  Talán elfogadhatjuk, hogy a fordítónak is jár ennyi „költői szabadság”. Amennyiben ezek az eltérések nem sértik a mű egészlegességét, nem változtatják meg mondanivalóját, akkor bocsánatos bűnnek tekinthetők.
(Folytatjuk)


Oldaltérkép